VN
0

Đã đạt thành tưu,
thưởng sẽ gửi tới toàn server
trong 3 ngày sau khi mở server

Số lần còn:0

Quy Tắc

1.Chia sẻ đến FB được nhận thêm 1 lần rút thưởng

2.Thưởng vật phẩm vui lòng liên hệ BĐH qua FB inbox